6000-16000l intelligentized bitumen emulsion spraying