dn13sae100 r17at 1 2 wp 4000 psi 1 5 inch marine sanitation tube